تدریس http://tadris-co.ir 2020-10-18T12:21:33+01:00 text/html 2017-01-17T15:08:07+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت سه گانه فرهنگیان (زمستان 1395) همراه با پاسخ http://tadris-co.ir/post/42 سلام<div><br></div><div>نمونه سوالات و خلاطه جزوات در &nbsp;سایت قرار گرفت.</div><div><br></div><div>برای دانلود<a href="http://farzan-co.com/?p=393" target="" title="آزمون ضمن خدمت سه گانه"> اینجا&nbsp;</a>کلیک کنید.</div> text/html 2016-11-12T18:47:46+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی http://tadris-co.ir/post/40 <div>با سلام</div><div><br></div><div><br></div><div>مقاله&nbsp;</div><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 24px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">روشی موثر برای آموزش ریاضی</span></h3><div><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></div><div><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">در سایت قرار گرفت.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>برای دانلود&nbsp;<a href="http://farzan-co.com/2016/11/11/چند-مقاله-برای-ارائه-جهت-ارزشیابی-سالی/" target="" title="مدیریت کلاس درس">اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>با تشکر - محمد علی اطمینانی</div></div> text/html 2016-11-12T05:30:52+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی مقاله با عنوان روشی موثر برای آموزش ریاضی - جهت ارائه برای ارزشیابی سالیانه http://tadris-co.ir/post/41 <div>با سلام</div><div><br></div><div><br></div><div>مقاله&nbsp;</div><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 24px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">روشی موثر برای آموزش ریاضی</span></h3><div><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></div><div><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">در سایت قرار گرفت.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>برای دانلود&nbsp;<a href="http://farzan-co.com/2016/11/11/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C/" target="" title="مدیریت کلاس درس">اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>با تشکر - محمد علی اطمینانی</div></div> text/html 2016-11-12T04:30:43+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی مقاله با عنوان : آموزش به دانش آموزان ضعیف http://tadris-co.ir/post/39 <div><br></div><div><br></div><div>با سلام</div><div><br></div><div><br></div><div>مقاله&nbsp;</div><h2 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;آموزش به دانش آموزان ضعیف&nbsp;</span></h2><div><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font color="#330033">در سایت قرار گرفت .</font></span></div><div><br></div><div><br></div><div>این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>برای دانلود&nbsp;<a href="http://farzan-co.com/2016/11/11/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C/" target="" title="مدیریت کلاس درس">اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>با تشکر - محمد علی اطمینانی</div> text/html 2016-11-11T18:42:58+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی مقاله روشی ابتکاری برای آموزش جمله سازی - ویژه ارزشیابی سالیانه http://tadris-co.ir/post/38 <div><br></div><div><br></div><div>سلام</div><div><br></div><div>مقاله&nbsp;مقاله &nbsp;روشی ابتکاری برای آموزش جمله سازی در سایت قرار گرفت.</div><div><br></div><div><br></div><div>این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>برای دانلود&nbsp;<a href="http://farzan-co.com/2016/11/11/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C/" target="" title="مدیریت کلاس درس">اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>با تشکر - محمد علی اطمینانی</div> text/html 2016-11-11T18:41:06+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی مقاله جهت ارائه برای ارزشیابی سالیانه با موضوع مدیریت کلاس درس http://tadris-co.ir/post/37 با سلام<div><br></div><div>مقاله جهت ارائه برای ارزشیابی سالیانه با موضوع مدیریت کلاس درس در سایت قرار گرفت .</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>برای دانلود&nbsp;<a href="http://farzan-co.com/2016/11/11/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C/" target="" title="مدیریت کلاس درس">اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید.</div> text/html 2016-11-11T18:35:22+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی مقاله مخصوص ارزشیابی سالیانه - ادبیات فارسی چیست - تاریخچه و روش تدریس http://tadris-co.ir/post/36 سلام<div><br></div><div>برای دانلود مقاله &nbsp;(ادبیات فارسی چیست - تاریخچه و روش تدریس) اینجا کلیک کنید.<a href="http://farzan-co.com/2016/11/11/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C/" target="_blank" title="ادبیات فارسی">اینجا</a></div> text/html 2016-09-02T14:00:17+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی سوالات عمومی استخدامی نهادهای دولتی خرداد ۱۳۹۴ http://tadris-co.ir/post/35 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255); direction: rtl;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farzan-co.com/wp-content/uploads/2015/10/182892-180x180.jpg" alt="استخدامی" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">سوالات عمومی استخدامی نهادهای دولتی خرداد ۱۳۹۴ در سایت قرار گرفت .</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;">&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت: ۱۲۰۰ تومان</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font color="#000099">برای دانلود این محصول&nbsp;<a href="http://farzan-co.com/2016/08/26/estekhdam-omoomi-khordad94p/" target="_blank" title="استخدامی نهادهای دولتی ">اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font color="#000099"><br></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: &quot;Droid Sans&quot;, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font color="#000099"><br></font></p> text/html 2016-09-02T13:56:39+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی نمونه سوال استخدامی بانک صادرات همراه با پاسخنامه سری دوم http://tadris-co.ir/post/34 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farzan-co.com/wp-content/uploads/2016/08/12x12-180x180.jpg" alt="نمونه سوال استخدامی بان صادرات همراه با پاسخنامه سری دو"><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">نمونه سوال استخدامی بانک صادرات همراه با پاسخنامه سری دوم آماده شد.</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">برای تهیه این نمونه سوال&nbsp;<a href="http://farzan-co.com/2016/08/17/نمونه-سوالات-استخدامی-بانک-صادرات-همر-2/" target="_blank" title="نمونه سوال استخدامی بان صادرات همراه با پاسخنامه سری دو">اینجا&nbsp;</a>کلیک کنید.&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-09-02T13:48:53+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی نمونه سوال استخدامی بانک صادرات سری 1 http://tadris-co.ir/post/33 <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farzan-co.com/wp-content/uploads/2016/08/12x12-180x180.jpg" alt="استخدامی بانک صادرات"></div>سلام<div><br></div><div><br></div><div>برای دانلود سوالات استخدامی بانک صادرات اینجا&nbsp;<a href="http://farzan-co.com/2016/08/16/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1/" target="_blank" title="نمونه سوال استخدامی بانک صادرات همراه با پاسخنامه - سری یک">کلیک</a>&nbsp;کنید.</div> text/html 2016-08-05T09:15:19+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی نمونه سوالات استخدامی بانک ملت http://tadris-co.ir/post/31 سلام<div><br></div><div>برای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ملت&nbsp;<a href="http://farzan-co.com/2016/08/02/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87/" target="_blank" title="نمونه سوالات استخدامی بانک ملت">اینجا کلیک</a>&nbsp;کنید.</div> text/html 2016-03-09T14:44:11+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت سه گانه فرهنگیان (خراسان جنوبی) http://tadris-co.ir/post/30 سلام<div><br></div><div>نمونه سوال آزمون ضمن خدمت جاذبه و دافعه امام علی (ع) همراه با پاسخ نامه آماده شده است.</div><div>این مجموعه شامل سه نمونه سوال می باشد که بعضی از آن ها نمونه سوالات سایر استان ها است.</div><div><br></div><div>برای دریافت این مجموعه&nbsp;<a href="http://farzan-co.com/2016/03/09/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/" target="_blank" title="آزمون ضمن خدمت">اینجا&nbsp;</a>کلیک کنید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-03-03T18:02:47+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی سیستم همکاری در فروش فایل http://tadris-co.ir/post/29 <p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">سلام</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این فروشگاه در نظر دارد امکان فروش فایل (نمونه سوال ، جزوات آموزشی و … ) را در اختیار افراد قرار دهد تا بتوانند از طریق این فروشگاه اقدام به فروش فایل و کسب درآمد از اینترنت ، نمایند.</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">البته بابت تأمین هزینه های سرور و سایت مبلغی معادل ۱۵% (در سایت های مشابه ۲۰% فروش کسر می گردد) از کل مبلغ فروش کسر گردیده و مابقی به شماره حساب اعلامی از طرف صاحب فایل واریز خواهد گردید.</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">جهت استفاده از این امکان اطلاعات زیر را به نشانی m.a.etminani@gmail.com و یا از طریق ثبت نظرات ارسال فرمائید.</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">نام و نام خانوادگی</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شماره حساب (مشخصات صاحب حساب بایستی با مشخصات فرد ارسال کننده فایل یکسان باشد)</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شماره تماس (همراه)</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">نشانی پست الکترونیک (ایمیل)</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">با تشکر</p> text/html 2016-03-03T17:59:53+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی فروش ویژه آنتی ویروس نود 32 http://tadris-co.ir/post/28 فروش ویژه لایسنس آنتی ویروس نود 32<div>اعتبار: یک سال</div><div><br></div><div>قیمت : 10000 تومان</div><div><br></div><div>با خرید این لایسنس سیستم خود را به مدت یکسال در برابر حملات ویروس ها و ... ایمن کنید.</div><div><br></div><div>برای خرید&nbsp;<a href="payment.farzan-co.ir" target="_blank" title="">اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید.</div> text/html 2016-01-09T04:59:44+01:00 tadris-co.ir محمدعلی اطمینانی نمونه سوالات رایگان مهارت هفتگانه (ICDL) http://tadris-co.ir/post/27 <font size="4" face="Mihan-Koodak">سلام</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak">برای دانلود نمونه سوالات رایگان ICDL (مهارت های هفتگانه)&nbsp;</font><a href="www.farzan-co.com" target="_blank" title=""><font size="4">اینجا</font></a><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;کلیک کنید.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با تشکر</font></div><div><br></div><div><br></div>